Umělecká platforma Karavana se snaží propojit životní postoj zúčastněních. Křesťanství s kvalitní křesťanskou tvorbou. O vzniku a působení Karavany natáčela Lucie Endlicherová s jednou autorek celého projektu Máří Dvořákovou.

Tvořit, dívat se, poslouchat, hrát – jednoduše žít uměním, je něco, co spojuje mnoho lidí. My však sdílíme i víru v jediného Boha a s tím i touhu propojit životní postoj s kvalitní soudobou tvorbou. Doufáme ve společnou diskusi s někým, kdo sdílí stejné názory pramenící z křesťanství a pro koho je umění nezbytným druhem jeho vyjadřovacích prostředků. Můžeme najít společnou řeč, názor, odpověď nebo i společnou cestu – nebo taky ne.

Vytváříme platformu pro vzájemnou inspiraci, propojení, podporu. Chceme těžit z různosti oborové, žánrové, denominační, vkusové. Tvořit vedle sebe nebo spolu.  Spoluovlivňovat se, diskutovat, provokovat se, nasírat se, modlit se.

Spolek Karavana je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, kteří jsou umělecky činní a chtějí společně tvořit platformu pro vzájemné sdílení evropských duchovních a kulturních tradic, inspiraci a tvůrčí spolupráci. Spolek pořádá setkání pro umělce v podobě víkendových akcí, workshopů, seminářů, symposií, výstav, projekcí a dalších aktivit spojených s tvůrčí činností.

Základními účely spolku jsou:
Vytváření platformy pro sdružování a vzájemnou spolupráci umělců na bázi společných duchovních hodnot vycházejících z žido - křesťanských evropských tradic
Poskytování vzdělávacích programů vedoucích k uměleckému a duchovnímu rozvoji
Prezentování výstupů společných aktivit i tvorby jednotlivců
Poskytování technické a materiální podpory činností realizovaných pod záštitou spolku
Navazování mezinárodní spolupráce
Formami činnosti spolku jsou zejména:
Pořádání společných setkání s uměleckým a duchovním obsahem
Pořádání uměleckých workshopů a sympózií
Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)
Realizace výstav, koncertů, performancí, představení, projekcí, instalací, autorských čtení a dalších uměleckých aktivit 
Publikační a vydavatelská činnost
Podpora hodnot evropského kulturního dědictví
Rozvíjení mezinárodní spolupráce
Podpora mezidenominačního dialogu a ekumeny
Náš tým aneb kdo ovlivnil nebo stále ovlivňuje chod Karavany: 
Máří Dvořáková - intermedia
Edie Benáková - audiovizuální tvorba
Veronika Svojanovská - dramatická tvorba
Tereza Viková - socha
Jan Paclt - architektura
Aleš Novák - intermedia
Tomáš Medek - hudba
Petr Wagner - hudba, slovo, zvuk
Monika Hrachová - socha, šperk
Jan Horák - herectví
Zuzana Horáková - dramatická tvorba
Nikol Dvořáková - teorie umění
Filip Dvořák - malba / instalace
Honza Hejduk - literatura
Kontaktní formulář
Odpověď
Děkujeme za zprávu!
Back to Top